Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viaconvoitise convoitise
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialoveproof loveproof
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vialoveproof loveproof
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialoveproof loveproof

mookau:

This is definitely a portal to another world

0232 f537 500
1851 8c1e 500
5433 54bb 500
4562 9e9f 500
2099 635f 500
Reposted fromRowena Rowena viadancingwithaghost dancingwithaghost
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal vialoveproof loveproof
5896 80ff 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialoveproof loveproof
3528 306b
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl