Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viarawruapart rawruapart
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
3836 977a
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialoveproof loveproof
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viadancingwithaghost dancingwithaghost
4590 f007

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viadancingwithaghost dancingwithaghost
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialifeistragic lifeistragic
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialifeistragic lifeistragic
3756 0af8
Reposted fromSixtus Sixtus
3763 38eb
Reposted fromSixtus Sixtus
3802 3da4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
3834 5899
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
4070 bb71
Reposted fromagridoce agridoce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl