Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaviajero viajero
2029 cd7d 500
Reposted fromhagis hagis viazodynniwie zodynniwie
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viajanuschytrus januschytrus
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3688 26b8
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viabrzask brzask
4866 c462 500
Reposted fromdysiamisia dysiamisia viaaniuszka aniuszka
7363 ccd8 500
Reposted fromamatore amatore viaaniuszka aniuszka
the museum of tears
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
3321 0d75 500
Żulczyk!
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl