Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3528 306b
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted fromshakeme shakeme
0418 2fe6 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata
0544 b7c5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
0546 61ae 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl
0678 f078 500
:D
Reposted fromKallay Kallay
0708 f65f 500
Reposted fromZoonk11 Zoonk11
0780 969c 500
Reposted fromseaweed seaweed
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu
0811 05e7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea
"Czy można tęsknić za czymś czego nigdy się nie miało? Według definicji tęsknota to "uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby". Zwykle coś lub ktoś staje się ważne, gdy jest w naszym posiadaniu czy też otoczeniu. A gdy to "coś" było tylko w pobliżu? Podeszło, delikatnie musnęło. Rozwiało włosy, otarło policzki, podrażniło trochę duszę. Na chwilkę, kilka razy. Pogładziło, ale nie zaistniało w pełni. Zatem czy można tęsknić za czymś czego nigdy się nie miało?" 
http://www.photoblog.pl/rougeweil/
Reposted fromlaters laters
5218 2d21 500
Reposted frombirke birke
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaBloodEve BloodEve
3274 2352
Reposted frompesy pesy viazwariowalam zwariowalam
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl